2021/09/25     י"ט תשרי התשפ"ב feed-image Feed Entries

בעיר טליסט היו שנים עשר שענקעריס דהיינו מוזגי יין- בעלי בית מזיגה אשר הם שכרו הרעכט-זכויות מאדון העיר. והיה שענקער אחד אשר היה עני גדול ולא היה יכול לשלם הראטע-דמי השכירות בזמנו.

קרא עוד

סיפור נפלא מאוד סיפרו אנשים נאמנים, חסידים ואנשי מעשה, מה שבדידהו הווא עובדא-בו היה המעשה, ועמו קרה הדבר, בישבם יחד עם הרב הקדוש ר' זעליג ז"ל יחד במסיבה לסעוד יחד, עין בעין ראו מחזה נורא ממנו, שראה עתידות ממש.

קרא עוד

הסבר נשגב ידוע בשם החידושי הרי"ם בביאור משמעות השתייה והשכרות בפורים, ואף הוא על פי מעשה אשר אירע בימי הבעש"ט הק' זי"ע.

קרא עוד

סיפר הרב הגאון החסיד המפורסם מהו' יחיאל מיכל נ"י אב בית דין קהילת שעפס, שהיה מלפנים רב בעיר אסטראלענקי. והיה שם איש חסיד אחד, רבי חיים ליב, שהיה בילדותו משמש של הרב הקדוש הרב רבי שמואל מקארוב ז"ל. וסיפר מה שאירע לו שם,

קרא עוד

שמעתי מאיש ישיש נאמן

והנה, בענין שכרותו של החכם-צבי ביום הפורים, שכאמור היה מקיים את המצוה כפשוטה, מצאנו מעשה נורא שסיפרו הגה"ק בעל ה'חידושי הרי"ם' זי"ע, וכפי שמעיד הג"ר צבי יחזקאל מיכלזון בקונטרס 'בית צדיק' (מודפס בסוף ספר 'צבי לצדיק' לרצ"ה מברלין נכדו של החכ"צ)

קרא עוד