2020/08/15     כ"ה אב התש"פ

לפי ההלכה, מהו 'יין פגום'?

באיזה מקרה צריך להעביר את היין לגביע אחר לפני קידוש?

 מהו 'יין פגום'?

יין ששתו ממנו - אפילו מעט, ואף אם לא נגעו שפתי השותה בכלי היין - נחשב ל'פגום', והגם שנותר בחשיבותו ומברכים עליו 'הגפן', אינו ראוי לכתחילה לקידוש, להבדלה ולברכת המזון, משום שהדבר דומה למום בקרבן, או לפגימה הפוסלת את המזבח; אולם, אם הוציא ממנו מעט באצבעו, או ששפך ממנו לידו, וכל שכן לכלי אחר, ולאחר מכן שתה - אין היין נפגם. [וכששתה בקש - נחלקו הפוסקים אם נפגם, אך אף לדעת המקלים, לכתחילה אין להקל בכך]. והשתיה פוגמת בין כששתה מהיין בבקבוק, ובין כשהוא בכוס, ונותרת בעינהּ אף אם העבירו את היין לכלי אחר. [סימן קפב, סעיף ג, ס"ק יז, יח ו־כ, ושעה"צ ס"ק יז; ביאורים ומוספים דרשו, 12-13]

כיצד ניתן לתקן יין 'פגום'?
ניתן 'לתקן' יין פגום על ידי עירוי יין לתוכו, משום שהפגם אינו פסוּל של ממש, אלא חסרון קל, ולכך כשחוזר ומוסיף עליו הרי זה כ'משלים' את הפגימה. וכן ניתן לתקנו על ידי הוספת מים או משקה אחר, בכמות שאינה מבטלת ממנו שֵׁם יין. ואם מוסיף יין, צריך להקפיד שלא יהיה היין הנוסף עצמו פגום, ויש אומרים שהוא הדין כשמוסיף מים או משקה אחר. וכמו כן, אם עירה יין פגום לתוך יין אחֵר, שאינו פגום, אשר כמוּתו גדולה משל הפגום - 'מתבטל' היין הפגום ביין האחֵר, והפגימה בטֵלה. ודוקא בדיעבד, אבל לכתחילה אסור לעשות כן, וככלל הידוע: "אין מבטלים איסור לכתחילה". [סימן קפב, סעיף ה-ו וס"ק כז-לא; ביאורים ומוספים דרשו, 12 ו־18]

באיזה מקרה צריך להעביר את היין לגביע אחר לפני קידוש?
כאמור, ישנן שתי דרכים לתיקון יין פגום, האחת לכתחילה, והשניה בדיעבד. ונוהגים לתקן בשתי הדרכים: מערים יין לתוך היין הפגום, ולאחר מכן מערים אותו לתוך יין אחֵר, כיון שיש החולקים וסוברים שהוספת יין - או משקה אחר - לתוך היין הפגום אינה מתקנת את הפגימה, ואילו העירוי לתוך היין האחר, לכל הדעות מתקן את היין (בדיעבד). וכשאין אפשרות לתקנו - ניתן לקדש, להבדיל ולברך עליו ברכת המזון, אך יש לשופכו תחילה לכלי אחר, כיון שגם בכך יש תיקון כלשהו לפגימה. ובליל שבת ויום טוב, יתכן שעדיף לקדש על הפת. [סימן קפב, סעיף ז, ס"ק כז ו־לב, ושעה"צ ס"ק כד; סימן רעא, ס"ק מג]

מאתר דרשו