2021/10/18     י"ב חשון התשפ"ב

האנחה שזיכתה בעושר גדול..

בימי הבעש"ט היה עני גדול ומדוכא ביסורים. והיה מסתפק במה שיש לו. וכל ימיו לא דאג ולא נאנח ואמר "גם זו לטובה". הבעש"ט הקדוש ראה ברוח הקודש אשר להעני הזה מוכן לפניו עושר גדול זה כ"ב שנים.

והעכוב הוא מפני שלא יחסר לו מאומה ואם היה נאנח אנחה אחת ישיג העשירות. והוא לא נאנח. הלך הבעש"ט עם התלמידים שלו, ערך עשרה אנשים, לכפר ויבואו לביתו. וחשב הבעש"ט שכאשר יראה אותם ולא יוכל להאכילם - יאנח. ולא כן היה, כי בראותו אותם רץ כצבי לכפר והביא משאר יהודים חמאה וביצים ולחם עבורם. וגם ביער כל הלחם שלו ולא השאיר לילדיו כלום, והאכילם והשקם. ויהי בבוקר ויאמר בלבו: בודאי הבעש"ט עם התלמידים יסעו לדרכם. אבל הבעש"ט רצה התכלית. ויתפללו שם תפילת שחרית. וירא האיש כי הבעש"ט גמר תפילתו וירץ עוד הפעם לכפר, והשתדל בכל עוז ויביא להם לחם לאכול עם חמאה. וילדיו לא אכלו כלום וישאלו ללחם - ואין פורש להם. בלילה לנו ג"כ בביתו. וילך וילווה לו מעות על משכון ויביא להם אכילת ערבית. וישכימו בבוקר וילכו לדרכם. ויהי בבוקר ויאמר האיש העני לאשתו: "נעשיתי בעל חוב מהסעודות ומאין יבוא עזרי לשלם החובות ובביתי אין לחם ושמלה". ויאנח משברון לב. בלילה ההוא בא אליהו הנביא והתחפש כערל ויבוא אל בית עני הנ"ל. ויבקש ממנו ליתן לו צלוחית יי"ש יין שרף . ותאמר האישה אל בעלה: "תן מעט מים בכד של היי"ש שהורקנו אותו אתמול. ובודאי יהיה בו טעם וריח היי"ש. אולי נקח ממנו כמה גדולים" גדולים הוא מטבע קטן, שלושים בזהוב . ויעש כן וייתן לו צלוחית יי"ש. ויאמר: "מה טוב וחזק הוא היי"ש. תן לי עוד אחד". וייתן לו. ויאמר לו: "לשלם מעות אין לי. רק שיש לי שני גביעים קח אותם ותמכור ויהי לך די והותר". ויהי למחר הלך העירה וילך לצורף להראות לו הגביעים להעריך אותם. והצורף רצה לקנותם בעצמו. ויאמר שהם שווים שני אדומים זהובים . וכאשר שמע שרוצה ליתן בעדם שני אדומים אמר בליבו: בודאי הם שווים יותר. ולא רצה למוכרם. ויאמר שיתן לו שלושה, ארבעה. ולא רצה, עד שנתן לו עשרים אדומים ומכרם לו. ויצא שמח שקנה לו יי"ש ופרע חובותיו והביא טרף לביתו. בלילה השני בא הנ"ל עוד הפעם. ויאמר שיתן לו יי"ש ויתן לו. ויאמר "כמה נתנו לך בעד הגביעים?" ויאמר לו כך וכך. ויאמר: "הם שווים יותר". ויאמר: בוא עמי ליער ושם עומדים שני שקים עם כלים כאלו והם מוכנים לפניך". וילך עמו כדבריו וישא אותם לביתו ונעשה עשיר גדול מאוד.   כך נוושע אנחנו בישועות ונחמות.

 

הסיפור היומי (טלגרם)