2021/10/19     י"ג חשון התשפ"ב

מופת של החכם-צבי ביום הפורים אחרי שתיית היין

שמעתי מאיש ישיש נאמן

והנה, בענין שכרותו של החכם-צבי ביום הפורים, שכאמור היה מקיים את המצוה כפשוטה, מצאנו מעשה נורא שסיפרו הגה"ק בעל ה'חידושי הרי"ם' זי"ע, וכפי שמעיד הג"ר צבי יחזקאל מיכלזון בקונטרס 'בית צדיק' (מודפס בסוף ספר 'צבי לצדיק' לרצ"ה מברלין נכדו של החכ"צ)

"שמעתי מאיש ישיש נאמן ששמע מפ"ק הגה"ק בעל חידושי הרי"ם זצ"ל בהיותו אצלו במסיבת סעודת פורים, ודיבר מענין 'חייב איניש' וכו', ואמר שהשתיה טוב בפורים, אכן רק למי שהוא גם בעת השתיה כמו שצריך להיות. וסיפר מעשה מהחכם צבי אשר שתה בפורים יותר מהרגלו והלך לישן, ופתאום בא לביתו בעגלת צב שר גדול אחד אשר היו לו כפרים רבים סמוך לאמסטרדם ובעת ההיא היה הפשרת שלגים והיה שטף מים רבים בנחלאותיו, ובא להחכם צבי למען צרתו לפניו יגיד כי יתפלל בעדו לה' כי ינצל שלא ילך הונו לאיבוד, כדרכם של השרים ואומות העולם רבים ששמעו שמע קודש של החכם צבי שהיה מפורסם לבעל מופת באו בכל עת עם בקשותהם שיתפלל בעד חוליהם וכדומה. והנה בני ביתו של החכם צבי חפצו לדחות את השר בתירוצים שונים שלא יבוא עתה לקודש פנימה בעת אשר שתה והלך לישן, אבל לא קיבל שום תירוץ באומרו כי עסקיו וכל הונו ובניניו המה בסכנה ולא יצא משם עד שיראה פני איש האלוקים הרב הדומה למלאך ה' צבאות. וסיפרו להחכם צבי וציוה שיבוא לפניו, ויָשַׁב על המיטב ושמע צרכיו, וברכו אשר עוד טרם ישוב לביתו וחצרו תהיה הסכנה עוברת והמים יפנה מסביב שדותיו ובנייניו בדרך אחר, לא ברעש רק במנוחה ושקטה שלא יצמח לו שום היזק, וכן היה ויהי לנס. ובאופן זה נכון השתיה, שתהיה ביכולת גם אז לעשות גדולות ונפלאות"